Monthly Archives: Sierpień 2015

Programy do robienia prezentacji — koniec z Power Pointem

Programy do robienia prezentacji — koniec z Power Pointem

Pow­er­point to prosty sposób na zilus­trowanie swo­jej prezen­tacji przed więk­szą grupą odbior­ców. Znamy go wszyscy, uży­wamy od cza­sów szkol­nych, a szablony, rozmieszcze­nie sekcji, czy efekty spec­jalne nikogo z nas już spec­jal­nie nie zaskakują. Jeśli cenisz sobie kreaty­wność i niesz­ablonowe myśle­nie, a także chcesz by Twoja prezen­tacja była naprawdę nieza­pom­ni­ana – skończ z Power Pointem. Przed­staw­iamy trzy, najlep­sze pro­gramy do robi­enia prezen­tacji – alter­natywy dla Power Pointa, […]

Read More »
Darmowe zdjęcia — 10 najlepszych serwisów stockowych

Darmowe zdjęcia — 10 najlepszych serwisów stockowych

Nawet do trzech lat pozbaw­ienia wol­ności grozi za wyko­rzysty­wanie w Internecie zdjęć bez praw autors­kich. Wszyscy wiemy, że zilus­trowany tekst bardziej przy­ciąga uwagę, jest częś­ciej klikalny i cieszy się więk­szą pop­u­larnoś­cią niż sucha treść. Grafika Google’a kusi pięknymi uję­ci­ami, ale ścią­ganie takich fotografii i ich pub­liczne wyko­rzysty­wanie jest prze­cież niele­galne.  Skąd więc czer­pać dar­mowe zdję­cia do swo­jego bloga, na fir­mowego Face­booka, czy stronę internetową?

Read More »
Reklama Adwords — którą reklamę wybrać?

Reklama Adwords — którą reklamę wybrać?

Gdzie szukasz definicji słowa impon­der­abilia?  Gdzie sprawdzisz znacze­nie ang­iel­skiego scrump­tious? Z kim kon­sul­tu­jesz pier­wsze objawy, nad­chodzącej choroby? To oczy­wiste –  Z najwięk­szą wyszuki­warką inter­ne­tową na świecie – Google. Obec­nie ludzie uży­wają Google abso­lut­nie do wszys­tkiego. Również do zakupów.

Read More »