Monthly Archives: Wrzesień 2015

Reklamy w Gmail — zwiększ swoją sprzedaż

Reklamy w Gmail — zwiększ swoją sprzedaż

Wzrost spędza­nia czasu użytkown­ików na Two­jej wit­rynie o 25%, wzrost odwiedzin Two­jej wit­ryny o ponad 30 %, wzrost liczby wyświ­etleń stron pod­czas jed­nych odwiedzin Two­jej wit­ryny o 20%. Takie efekty może przynieść reklama Adwords kierowana na Gmaila. Doty­chczas reklamy w Gmail, dostępne były tylko dla nielicznych reklam­odaw­ców, od wrześ­nia nato­mi­ast z usługi tej korzys­tać możemy wszyscy.

Read More »
Remarketing – przypomnij klientowi o swojej ofercie

Remarketing – przypomnij klientowi o swojej ofercie

Jeśli nie udało Ci się wejść drzwiami, spróbuj oknem. Deter­mi­nacja to prze­cież pod­sta­wowa cecha dobrego przed­siębiorcy. W mar­ketingu inter­ne­towym aby uzyskać sukces, musisz dzi­ałać kon­sek­went­nie. Jeśli więc, ktoś oglą­dał Twoją ofertę / Twój pro­dukt, ale nie zde­cy­dował się na zakup — przy­pom­nij mu o tym, czego potrze­buje. Ponownie zademon­struj, co masz do zaofer­owa­nia. Poz­woli Ci na to remar­ket­ing – sprawnie prowad­zony może zdzi­ałać […]

Read More »
Książki o marketingu internetowym – wiedza dla businessmana

Książki o marketingu internetowym – wiedza dla businessmana

Lit­er­atura na temat mar­ketingu inter­ne­towego, w Polsce cały czas wyraźnie kuleje. Pozy­cji trak­tu­ją­cych o nowych zjawiskach w Social Medi­ach, Inbound Mar­ketingu, czy dobrym Con­tencie na pol­skim rynku jest przede wszys­tkim za mało. To absurdalne, bo zain­tere­sowanych tą tem­atyką cały czas przy­bywa. Ludzie chcą czy­tać książki o mar­ketingu inter­ne­towym. Są świadomi, że wiedza na ten temat zapro­cen­tuje i usprawni ich przed­siębiorstwo. Również eksperci z firmy Widzicki.com swoją wiedzę […]

Read More »