Monthly Archives: Październik 2015

Zmiany na Facebooku!

Zmiany na Facebooku!

Od 08.10.2015 najwięk­szy por­tal społecznoś­ciowy wprowadza zmi­any na Face­booku dla mar­keterów. Aktu­al­iza­cja  sys­temu APIdo wer­sji 2.4 niesie ze sobą wiele udo­god­nień i ułatwień w zarządza­niu kam­pa­ni­ami  inter­ne­towymi na Face­booku. Użytkown­icy por­talu również wyjdą na tym na plus. Wycią­ganie potrzeb­nych infor­ma­cji z reklam, a także dostęp do intere­su­ją­cych nas pro­duk­tów i usług od teraz będą dużo bardziej prze­jrzyste. Wilk syty i owca cała. Brawo Facebook!

Read More »
Planowanie efektywnej kampanii marketingowej w internecie.

Planowanie efektywnej kampanii marketingowej w internecie.

Z per­spek­tywy czasu, to co w mar­ketingu robil­iśmy parę lat temu, było banal­nie proste. Niewiele danych, mało zmi­en­nych, ogranic­zone źródła infor­ma­cji, na których bazowal­iśmy. Dziś, liczba danych, które należy brać pod uwagę, przy budowa­niu strate­gii komu­nikacji jest ogromna. Infor­ma­cje o naszej grupie docelowej są płynne, wielość sposobów ewalu­acji naszych wyników jest ogromna. Jak się w tym nie pogu­bić? Najlepiej już na etapie planowa­nia […]

Read More »