Komunikacja w zespole

Komunikacja w zespole

Nieważne, czy Twoja firma zajmuje się kampaniami Adwords i analityką internetową, doradztwem strategicznym, czy sprzedażą detaliczną. W każdej branży najważniejsza jest komunikacja wewnątrz zespołu. Oto kilka rozwiązań dla nowoczesnego teamu: jak pracować skutecznie i efektywnie, no i przede wszystkim w miłej, atmosferze wzajemnego zrozumienia? Praca w zespole to duże wyzwanie, zarówno dla szefa, jak i […]

Read More »
Zmobilizuj się!

Zmobilizuj się!

Urządzenia mobilne na stałe weszły już do kanonu najpopularniejszych kanałów sprzedażowych. Według prognoz marketingowych, w roku 2018 połowa sprzedaży odbywać się będzie przez tablety i smartfony. Jak wykorzystać te informacje dla rozwoju swojej firmy? Kto i kiedy używa smartfonów? Ponad 70% telefonów komórkowych w Europie to smartfony. Spełniają wiele funkcji i są dziś gadżetem bez […]

Read More »
Nie jedz zupy widelcem – czyli kilka słów o narzędziach w e-marketingu

Nie jedz zupy widelcem – czyli kilka słów o narzędziach w e-marketingu

Mar­ket­ing inter­ne­towy to wbrew pozorom nie proste schematy, tricki, czy łatwe do zaap­likowa­nia manewry przy kom­put­erze. Dzi­ała­nia w e-marketingu to naczy­nia połąc­zone, wszys­tkie są kom­ple­men­tarne. Ale to, że zada­nia w mar­ketingu inter­ne­towym się wza­jem­nie uzu­peł­ni­ają to nie koniec trud­ności. Trzeba też wiedzieć, jak i do czego ich uży­wać. Pod­sta­wowym błę­dem początku­ją­cych mar­keterów, jest bazowanie na jed­nym, źle dos­tosowanym do danego biz­nesu rozwiąza­niu. To trochę tak, jakby jeść […]

Read More »
Zmiany na Facebooku!

Zmiany na Facebooku!

Od 08.10.2015 najwięk­szy por­tal społecznoś­ciowy wprowadza zmi­any na Face­booku dla mar­keterów. Aktu­al­iza­cja  sys­temu APIdo wer­sji 2.4 niesie ze sobą wiele udo­god­nień i ułatwień w zarządza­niu kam­pa­ni­ami  inter­ne­towymi na Face­booku. Użytkown­icy por­talu również wyjdą na tym na plus. Wycią­ganie potrzeb­nych infor­ma­cji z reklam, a także dostęp do intere­su­ją­cych nas pro­duk­tów i usług od teraz będą dużo bardziej prze­jrzyste. Wilk syty i owca cała. Brawo Facebook!

Read More »
Planowanie efektywnej kampanii marketingowej w internecie.

Planowanie efektywnej kampanii marketingowej w internecie.

Z per­spek­tywy czasu, to co w mar­ketingu robil­iśmy parę lat temu, było banal­nie proste. Niewiele danych, mało zmi­en­nych, ogranic­zone źródła infor­ma­cji, na których bazowal­iśmy. Dziś, liczba danych, które należy brać pod uwagę, przy budowa­niu strate­gii komu­nikacji jest ogromna. Infor­ma­cje o naszej grupie docelowej są płynne, wielość sposobów ewalu­acji naszych wyników jest ogromna. Jak się w tym nie pogu­bić? Najlepiej już na etapie planowa­nia […]

Read More »
Reklamy w Gmail — zwiększ swoją sprzedaż

Reklamy w Gmail — zwiększ swoją sprzedaż

Wzrost spędza­nia czasu użytkown­ików na Two­jej wit­rynie o 25%, wzrost odwiedzin Two­jej wit­ryny o ponad 30 %, wzrost liczby wyświ­etleń stron pod­czas jed­nych odwiedzin Two­jej wit­ryny o 20%. Takie efekty może przynieść reklama Adwords kierowana na Gmaila. Doty­chczas reklamy w Gmail, dostępne były tylko dla nielicznych reklam­odaw­ców, od wrześ­nia nato­mi­ast z usługi tej korzys­tać możemy wszyscy.

Read More »
Remarketing – przypomnij klientowi o swojej ofercie

Remarketing – przypomnij klientowi o swojej ofercie

Jeśli nie udało Ci się wejść drzwiami, spróbuj oknem. Deter­mi­nacja to prze­cież pod­sta­wowa cecha dobrego przed­siębiorcy. W mar­ketingu inter­ne­towym aby uzyskać sukces, musisz dzi­ałać kon­sek­went­nie. Jeśli więc, ktoś oglą­dał Twoją ofertę / Twój pro­dukt, ale nie zde­cy­dował się na zakup — przy­pom­nij mu o tym, czego potrze­buje. Ponownie zademon­struj, co masz do zaofer­owa­nia. Poz­woli Ci na to remar­ket­ing – sprawnie prowad­zony może zdzi­ałać […]

Read More »
Książki o marketingu internetowym – wiedza dla businessmana

Książki o marketingu internetowym – wiedza dla businessmana

Lit­er­atura na temat mar­ketingu inter­ne­towego, w Polsce cały czas wyraźnie kuleje. Pozy­cji trak­tu­ją­cych o nowych zjawiskach w Social Medi­ach, Inbound Mar­ketingu, czy dobrym Con­tencie na pol­skim rynku jest przede wszys­tkim za mało. To absurdalne, bo zain­tere­sowanych tą tem­atyką cały czas przy­bywa. Ludzie chcą czy­tać książki o mar­ketingu inter­ne­towym. Są świadomi, że wiedza na ten temat zapro­cen­tuje i usprawni ich przed­siębiorstwo. Również eksperci z firmy Widzicki.com swoją wiedzę […]

Read More »
Programy do robienia prezentacji — koniec z Power Pointem

Programy do robienia prezentacji — koniec z Power Pointem

Pow­er­point to prosty sposób na zilus­trowanie swo­jej prezen­tacji przed więk­szą grupą odbior­ców. Znamy go wszyscy, uży­wamy od cza­sów szkol­nych, a szablony, rozmieszcze­nie sekcji, czy efekty spec­jalne nikogo z nas już spec­jal­nie nie zaskakują. Jeśli cenisz sobie kreaty­wność i niesz­ablonowe myśle­nie, a także chcesz by Twoja prezen­tacja była naprawdę nieza­pom­ni­ana – skończ z Power Pointem. Przed­staw­iamy trzy, najlep­sze pro­gramy do robi­enia prezen­tacji – alter­natywy dla Power Pointa, […]

Read More »
Darmowe zdjęcia — 10 najlepszych serwisów stockowych

Darmowe zdjęcia — 10 najlepszych serwisów stockowych

Nawet do trzech lat pozbaw­ienia wol­ności grozi za wyko­rzysty­wanie w Internecie zdjęć bez praw autors­kich. Wszyscy wiemy, że zilus­trowany tekst bardziej przy­ciąga uwagę, jest częś­ciej klikalny i cieszy się więk­szą pop­u­larnoś­cią niż sucha treść. Grafika Google’a kusi pięknymi uję­ci­ami, ale ścią­ganie takich fotografii i ich pub­liczne wyko­rzysty­wanie jest prze­cież niele­galne.  Skąd więc czer­pać dar­mowe zdję­cia do swo­jego bloga, na fir­mowego Face­booka, czy stronę internetową?

Read More »