Reklama Adwords — którą reklamę wybrać?

Reklama Adwords — którą reklamę wybrać?

Gdzie szukasz definicji słowa impon­der­abilia?  Gdzie sprawdzisz znacze­nie ang­iel­skiego scrump­tious? Z kim kon­sul­tu­jesz pier­wsze objawy, nad­chodzącej choroby? To oczy­wiste –  Z najwięk­szą wyszuki­warką inter­ne­tową na świecie – Google. Obec­nie ludzie uży­wają Google abso­lut­nie do wszys­tkiego. Również do zakupów.

Read More »
Inbound Marketing – co to takiego?

Inbound Marketing – co to takiego?

W ide­al­nym mar­ketingowym świecie to klient prosi przed­siębiorstwo o to, by mieć dostęp do zamieszczanych przez firmę treści, w tym reklam. W ide­al­nym świecie klient jest żywo zain­tere­sowany pro­duk­tem, chce uzyskać jak najwięcej infor­ma­cji na jego temat od pro­du­centa. W rzeczy­wis­tości jed­nak… STOP! W rzeczy­wis­tości może być dokład­nie tak samo!

Read More »