Darmowe zdjęcia — 10 najlepszych serwisów stockowych

Darmowe zdjęcia — 10 najlepszych serwisów stockowych

Nawet do trzech lat pozbaw­ienia wol­ności grozi za wyko­rzysty­wanie w Internecie zdjęć bez praw autors­kich. Wszyscy wiemy, że zilus­trowany tekst bardziej przy­ciąga uwagę, jest częś­ciej klikalny i cieszy się więk­szą pop­u­larnoś­cią niż sucha treść. Grafika Google’a kusi pięknymi uję­ci­ami, ale ścią­ganie takich fotografii i ich pub­liczne wyko­rzysty­wanie jest prze­cież niele­galne.  Skąd więc czer­pać dar­mowe zdję­cia do swo­jego bloga, na fir­mowego Face­booka, czy stronę internetową?
Przy­go­towal­iśmy rank­ing 10 najlep­szych por­tali, na których zna­jdziesz dar­mowe zdję­cia, do dowol­nego wyko­rzys­ta­nia. Bez okresów prób­nych, bez wykupy­wa­nia paki­etów, bez rejes­tracji. Dziś możesz zilus­trować swój tekst szy­bko, efek­townie i za darmo. Ser­wisy w więk­szości są anglo­języ­czne, ale prze­cież w tym przy­padku nie musisz zagłębiać się w treść. Wystar­czy, że spodoba Ci się dana fotografia i klikniesz w mag­iczne słowo– Down­load. 

picjumbo.com_hnck4489-300x200Zdję­cia ofer­owane na stronach, pub­likowane są na licencji CC0(Creative Com­mons 0). Oznacza to, że twórca grafiki zrzeka się praw autors­kich i pokrewnych, a my z czystym sum­ie­niem możemy wyko­rzysty­wać dar­mowe zdję­cia na naszych por­ta­lach, blo­gach, czy też do użytku własnego.

  1. Grati­sog­ra­phy Ser­wis stock­owy z wysoką jakoś­cią zdjęć, w więk­szości już obro­bionych. Niestety bez wyszuki­warki i podzi­ału na kat­e­gorie. Zna­jdziemy na nim, zarówno zdję­cia obiek­tów, ludzi, jak i kra­jo­brazów i zwierząt. Aktu­al­i­zowany co tydzień.
  2. PicJumbo – Ser­wis fotografii wysok­iej jakości, z podzi­ałem na kat­e­gorie i prze­jrzystą wyszuki­warką. Aktu­al­i­zowany co tydzień.
  3. Unsplash – Strona z bardzo dobrą jakoś­cią zdjęć. Bardzo różnorodne fotografie, artysty­czne i pro­fesjon­alne portrety, piękne kra­jo­brazy. Wyszuki­warka, co prawda — bardzo słabo widoczna, ale jest na stronie.
  4. Food­ies­feed – Zna­jdziemy tu fotografie jedzenia. Ser­wis z prze­jrzystą wyszuki­warką. Bardzo dobrej jakości, ładne uję­cia, w sam raz dla blogerów kulinarnych.
  5. Pix­abay jedyna dar­mowa, obsz­erna i wysoko­jakoś­ciowa strona z dar­mowymi zdję­ci­ami, w języku pol­skim. Różnorodne zdję­cia, z wyszukiwarką.
  6. Star­tup­stock­pho­tos  – Kole­jna wąska kat­e­go­ria dar­mowych ilus­tracji. Prezen­tuje zdję­cia o charak­terze biz­ne­sowym, przy­datne dla start-upów, pro­jek­tów i do zilus­trowa­nia tek­stów spec­jal­isty­cznych. Strona jest bardzo surowa, nie ma na niej żad­ncyh infor­ma­cji, loga, nie mówiąc już o wyszuki­warce fotografii.
  7.  New Old Stocks  – Znowu tem­aty­cznie: zdję­cia retro, z min­ionych epok. Jakość fotografii jest śred­nia, ale zdję­cia dodawane są codzi­en­nie i jest w czym prze­bierać. Minusem jest brak wyszukiwarki.
  8. Super­fa­mous – Ser­wis z bardzo wysoką jakoś­cią zdjęć, głównie kra­jo­brazy i przy­roda i iobiekty, bez wyszukiwarki
  9. Cup­cake  – Na tej stronie zna­jdziemy wiele, bardzo zróżni­cow­anych fotografii. Dodawane rzadko, bo raz na 6, 7 tygodni.
  10. Skit­ter Photo  – Aktu­al­i­zowana codzi­en­nie strona inter­ne­towa ze zdję­ci­ami bardzo dobrej jakości i prze­jrzystą wyszukiwarką.

photographer-640419_640-300x200P.s. Żeby nie być gołosłownym: do zilus­trowa­nia artykułu wybrałam zdję­cia z UnsplashaPicJumboOczy­wiś­cie, więk­szości z powyższych ser­wisów można odwdz­ięczyć się za dar­mowe zdję­cia. Autorzy stron zachę­cają do przesyła­nia im dowol­nych kwot, na rozwój ich dzi­ałal­ności. To czy zapłacimy za ilus­tracje zależy wyłącznie od nas. Nieza­leżnie od tego, na co się zde­cy­du­jemy, uży­wa­jąc zdjęć ze stock­owych ser­wisów, nie musimy martwić się o to, że postępu­jemy wbrew prawu. Wszys­tko całkowicie legal­nie, sprawnie i efektownie!

O autorze

Marta Jundziłł
Pisze na każdy temat, zawsze i wszędzie. Przygotowuje oferty, wymyśla skuteczne hasła reklamowe, dba o treści na stronach internetowych. Sprzeciwia się wszelkim formom sztampy. Praca z nią to podróż do krainy kreatywności. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Gdańskim, stale aktualizuje swoje wiadomości, inspirując przy tym współpracowników. Orędowniczka poprawnej polszczyzny. Dzięki niej uwierzysz w potęgę słowa.

Zostaw komentarz