Inbound Marketing – co to takiego?

Inbound Marketing – co to takiego?

W ide­al­nym mar­ketingowym świecie to klient prosi przed­siębiorstwo o to, by mieć dostęp do zamieszczanych przez firmę treści, w tym reklam. W ide­al­nym świecie klient jest żywo zain­tere­sowany pro­duk­tem, chce uzyskać jak najwięcej infor­ma­cji na jego temat od pro­du­centa. W rzeczy­wis­tości jed­nak… STOP! W rzeczy­wis­tości może być dokład­nie tak samo!

Inbound Mar­ket­ing to innowa­cyjna forma mar­ketingu inter­ne­towego, oparta na dwus­tron­nej komu­nikacji pomiędzy przed­siębiorstwem, a klien­tem. To właśnie klient ubiega o treści, które ma mu do przekaza­nia dana firma. Jest zaan­gażowany w odbiór reklam;
wie, że może dzięki nim zyskać infor­ma­cje, posz­erzać hory­zonty. Chce więc czy­tać na temat pro­duk­tów, posz­erzać swoją wiedzę z danej branży. Sam zapisuje się do newslet­terów, na webi­nary, sam chęt­nie ściąga e-booki i czyta fir­mowego bloga Two­jej firmy. Oczy­wiś­cie, aby praw­idłowo rozwi­jać Inbound Mar­ket­ing musisz zad­bać o intere­su­jący con­tent. Angażu­jąca treść zamieszczana przez Twoją firmę na stronie inter­ne­towej i w social medi­ach to filar udanego pro­cesu wdraża­nia Inbound Marketingu.

Niek­wes­t­ionowaną siłą mar­ketingu angażu­jącego, a więc (także Inbound Mar­ketingu) jest również dwus­tronna komu­nikacja. Dzięki niej użytkownik sieci czuje się doce­niony i potrzebny, nie jest już ofi­arą natar­czy­wych reklam, lecz uczest­nikiem relacji firma – klient.

To inbound – to z ang­iel­skiego: przy­chodzić, przypły­wać. Ten cza­sownik to nie przy­padek. Inbound mar­ket­ing jest bowiem nowoczes­nym mar­ketingiem pole­ga­ją­cym na bardzo prostym schema­cie: to klient przy­chodzi do reklamy, a nie jak było dotąd: reklama przy­chodzi do klienta.

picjumbo.com_img_4563-1024x683

Po tym krótkim wstępie nie wierzysz w siłę dzi­ała­nia Inbound Mar­ketingu?
Niech przekon­ają Cię dane liczbowe:

  • Prak­ty­cznie co czwarty użytkownik Inter­netu spędza czas wyłącznie na stronach poświę­conych Social Media.
  • Kam­panie mar­ketingowe prowad­zone przez blogi są skuteczniejsze i generują o 67% więcej leadów niż kam­panie trady­cyjne (B2B).
  • Reklama w Inbound Mar­ketingu jest o 68 % tańsza od trady­cyjnej, reklam outdoorowej.
  • 95 % małych przed­siębior­ców, uważa pisanie bloga branżowego za najskuteczniejszą formę mar­ketingu internetowego.
  • 78 % firm przy­ciąga swoich klien­tów na stronę za pomocą Social Mediów

źródło: business2community.com

O autorze

Marta Jundziłł
Pisze na każdy temat, zawsze i wszędzie. Przygotowuje oferty, wymyśla skuteczne hasła reklamowe, dba o treści na stronach internetowych. Sprzeciwia się wszelkim formom sztampy. Praca z nią to podróż do krainy kreatywności. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Gdańskim, stale aktualizuje swoje wiadomości, inspirując przy tym współpracowników. Orędowniczka poprawnej polszczyzny. Dzięki niej uwierzysz w potęgę słowa.

Zostaw komentarz