Książki o marketingu internetowym – wiedza dla businessmana

Książki o marketingu internetowym – wiedza dla businessmana

Lit­er­atura na temat mar­ketingu inter­ne­towego, w Polsce cały czas wyraźnie kuleje. Pozy­cji trak­tu­ją­cych o nowych zjawiskach w Social Medi­ach, Inbound Mar­ketingu, czy dobrym Con­tencie na pol­skim rynku jest przede wszys­tkim za mało. To absurdalne, bo zain­tere­sowanych tą tem­atyką cały czas przy­bywa. Ludzie chcą czy­tać książki o mar­ketingu inter­ne­towym. Są świadomi, że wiedza na ten temat zapro­cen­tuje i usprawni ich przed­siębiorstwo. Również eksperci z firmy Widzicki.com swoją wiedzę wery­fikują i posz­erzają o coraz to nowe pozy­cje książkowe. Przed­staw­iam więc rank­ing 5 najlep­szych książek o mar­ketingu inter­ne­towym, według spec­jal­istów z Widzicki.com.

skuteczne-social-media-prowadz-dzialania-osiagaj-zamierzone-efekty-b-iext210040521.Autor: Anna Miotk
Tytuł: Skuteczne Social Media
Rok wyda­nia: 2013
Wydawnictwo: Onepress

Ocena:
Rzec­zowe, krótkie kom­pendium na temat Social Mediów. Autorka obala mit, że wszyscy mar­keterzy są skazani na sukces. Przestrzega przed pochop­nymi inwest­y­c­jami i „ideami fix”, których nie da się spełnić. Uzmysławia jak ważne w mar­ketingu inter­ne­towym jest planowanie i wyz­naczanie sobie mierzal­nych celów. Zachęca do testowa­nia różnych narzędzi mar­ketingowych i scep­ty­cznej, real­nej oceny ich użyteczności dla naszego przed­siębiorstwa.
Oprócz tego, w zgrabny i przys­tępny sposób opisuje his­torię Social Mediów w Polsce i na świecie, przewiduje trendy, a także opisuje najwięk­sze wyzwa­nia jakie spec­jal­ista od social mediów musi przed sobą postawić w XXI wieku.

f-content-marketing-po-polsku2. Autor: Bar­bara Stawarz
Tytuł: Con­tent Mar­ket­ing Po Pol­sku
Rok wyda­nia: 2015
Wydawnictwo: PWN

Ocena:
Książka bardzo ceniona przez inter­nautów. Spec­jal­iści od SEO zarzu­cają jej kilka niespójności, ale przy dynam­icznym zmi­anom trendów pozy­cjonowa­nia trudno pisać zawsze aktu­alne treści. Poza tym autorka sku­pia się prze­cież na con­tent mar­ketingu, a nie pozy­cjonowa­niu, więc zarzuty o jej niekom­pe­tenc­jach w zakre­sie SEM / SEO należy trak­tować z przym­ruże­niem oka. Bar­bara Stawarz w Con­tent Mar­ket­ing Po Pol­sku sku­pia się na korzyś­ci­ach jakie ze sobą niesie dobry con­tent. Opisuje trendy i sposoby na proste i bezbolesne wdroże­nie i aktu­al­iza­cję dobrych treści do naszej strate­gii mar­ketingowej. Książkę czyta się bardzo lekko, napisana jest nieaka­demickim stylem, dzięki któremu łatwo przyswa­jamy case’y i aneg­doty zawarte w treści. Olbrzymim plusem książki jest przed­staw­ie­nie sytu­acji con­tent mar­ketingu w Polsce, w odniesie­niu do real­iów i sytu­acji eko­nom­iczno – gospo­dar­czej naszego kraju. W więk­szości podręczników autorzy sku­pi­ają się na sytu­acji con­tent mar­ketingu w Europie, co nie daje miar­o­da­jnego przełoże­nia do pol­s­kich warunków. Porad­nik skierowany jest za równo do osób, które dopiero zaczy­nają swoją przy­godę z e-marketingiem, jak i z przed­siębior­cami, którzy chcą wyłącznie ugrun­tować swoją wiedzę z tego zakresu.

zakamarki-marki-rzeczy-o-ktorych-mogles-nie-wiedziec-zapomniec-lub-pominac-podczas-budowania-swojej-marki-b-iext37917783. Autor: Paweł Tkaczyk
Tytuł: Zaka­marki Marki
Rok wyda­nia: 2011
Wydawnictwo: Onepress

Ocena:
Jedna z najbardziej reprezen­taty­wnych osób na pol­skim rynku mar­ketingu inter­ne­towego. Bazu­jąc na amerykańs­kich wzor­cach zawo­jował pol­ski con­tent mar­ket­ing. O sobie pisze, że zara­bia na życie opowiadaniem his­torii. His­torię o tym jak rozkrę­cić biznes w Polsce zde­cy­dował się opowiedzieć w swo­jej best­sellerowej książce – Zaka­marki Marki. Jest to pozy­cja obow­iązkowa dla wszys­t­kich PRow­ców, przed­siębior­ców, blogerów i mar­keterów! Brak w niej skom­p­likowanych wykresów, tabelek i dia­gramów. Wszys­tko napisanie w przys­tępny i zabawny sposób. Dużym atutem są prak­ty­czne case stud­ies, na końcu książki.

autentycznosc-przyciaga-jak-budowac-swoja-marke-na-prawdziwym-i-porywajacym-przekazie-b-iext292372384. Autor: Anna Piwowarska
Tytuł: Aut­en­ty­czność Przy­ciąga
Rok wyda­nia: 2015
Wydawnictwo: Helion

Ocena:
Bardzo kobieca pozy­cja, skierowana do kobiet, przez kobi­etę napisana. Prawdziwa gratka niekoniecznie dla copy­writerów. To książka dla ludzi cenią­cych rozwój oso­bisty i ciągłe doskonale­nie. To nie tylko zbiór sztuczek dzięki którym przy­ciąg­niesz uwagę czytel­nika, ale również inspiru­jąca opowieść o świecie wartości w życiu i w pracy. Oprócz sposobów na wzniece­nie uwagi, Anna Piwowarska pokazuje co tak naprawdę ma znacze­nie w życiu każdego z nas. Nie jest to górnolotny zbiór przy­powieści o tym „jak żyć”, ale bardzo dobra pozy­cja, skła­ni­a­jąca do kon­tem­placji i wielu wartoś­ciowych prze­myśleń. Dużym plusem jest również inter­akcja, do której zachęca autorka. Zbiór ćwiczeń, do wyko­na­nia przez czytel­nika, czy zachęta do wpisy­wa­nia uwag na mar­gin­e­sach – to bardzo dobry chwyt, by zjed­nać sobie sym­pa­tię czytelnika.

pozycjonowanie-i-optymalizacja-stron-www-wiczenia-praktyczne_1873075. Autor: Bar­tosz Danowski i Michał Makaruk
Tytuł: Pozy­cjonowanie i opty­mal­iza­cja stron WWW
Rok wyda­nia: 2007
Wydawnictwo: Helion

Ocena:
Jedna z najbardziej prak­ty­cznych książek branżowych. Mimo, że niedługo będzie obchodzić swoje 10-lecie infor­ma­cje w niej zawarte to nadal fachowe źródło wiedzy na temat pozy­cjonowa­nia. Zaw­iera mnóstwo prak­ty­cznych ćwiczeń, dzięki którym łatwiej nam zrozu­mieć świat wyszuki­warek i zasady jakie decy­dują o pozy­cji naszej stronie na liś­cie wyszuki­wań. Panowie opisują pod­sta­wowe zagad­nienia jak defin­iowanie słów i fraz kluc­zowych, czy znacze­nie linków w świecie Google, ale poruszają też bardziej zaawan­sowane kwestie jak na przykład zagroże­nia wypły­wa­jące ze złego pozy­cjonowa­nia. Książka napisana w prze­jrzysty sposób. Cza­sem nawet zbyt łopa­to­log­icznie. Ten prosty styl może den­er­wować, ale jest gwarancją, że przed­staw­iona treść zostanie zrozu­mi­ana abso­lut­nie przez wszys­t­kich czytelników.

Jak widać książek o e mar­ketingu nie brakuje. Wystar­czy chwila cier­pli­wości i kilka­dziesiąt zło­tych, aby je zgłębić i stać się jed­nym z ekspertów w tej roz­wo­jowej dziedzinie. Zapraszamy do lektury!

O autorze

Marta Jundziłł
Pisze na każdy temat, zawsze i wszędzie. Przygotowuje oferty, wymyśla skuteczne hasła reklamowe, dba o treści na stronach internetowych. Sprzeciwia się wszelkim formom sztampy. Praca z nią to podróż do krainy kreatywności. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Gdańskim, stale aktualizuje swoje wiadomości, inspirując przy tym współpracowników. Orędowniczka poprawnej polszczyzny. Dzięki niej uwierzysz w potęgę słowa.

Zostaw komentarz