Planowanie efektywnej kampanii marketingowej w internecie.

Planowanie efektywnej kampanii marketingowej w internecie.

Z per­spek­tywy czasu, to co w mar­ketingu robil­iśmy parę lat temu, było banal­nie proste. Niewiele danych, mało zmi­en­nych, ogranic­zone źródła infor­ma­cji, na których bazowal­iśmy. Dziś, liczba danych, które należy brać pod uwagę, przy budowa­niu strate­gii komu­nikacji jest ogromna. Infor­ma­cje o naszej grupie docelowej są płynne, wielość sposobów ewalu­acji naszych wyników jest ogromna. Jak się w tym nie pogu­bić? Najlepiej już na etapie planowa­nia kam­panii zad­bać o istotne szczegóły wpły­wa­jące na efek­ty­wność naszych dal­szych dzi­ałań marketingowych.

Przede wszys­tkim analizuj

Anal­iza to najważniejszy ele­ment planowa­nia. Bardzo często, błęd­nie i pochop­nie pomi­jany przez wielu przed­siębior­ców. A to właśnie anal­iza rzu­tuje na późniejszy wybór potenc­jal­nych narzędzi mar­ketingowych i miejsc, w których nasza kam­pa­nia będzie się ukazy­wać. Planowanie i strate­gia mar­ketingowa jest ściśle związane wstępna anal­i­tyką. W późniejszych dzi­ała­ni­ach, takich jak wdrażanie strate­gii mar­ketingowej, należy pamię­tać, że nie ma możli­wości stworzenia gotowego szablonu „ile na co przez­naczyć pieniędzy, ile czasu poświę­cić na dane dzi­ała­nia”. Jed­nak pewne jest, że efek­ty­wna sprzedaż jest niemożliwa bez zbu­dowa­nia świado­mości. Tam, gdzie wiz­erunek przy wyborze danego pro­duktu ma duże znacze­nie (B2B) – należy budować świado­mość marki, ale gdy to cena ma więk­sze znacze­nie – nie powin­niśmy inwest­ować tak wiele w markę, ale raczej skupić się na pro­mocji sprzedaży. To jedyne pewne założe­nia. W przy­padku anal­izy, jest o tyle proś­ciej, że w anal­i­zowa­niu łatwiej wyz­naczyć konkretne zasady dzi­ała­nia, poprowadzić kam­panię krok, po kroku. Jest to najbardziej klarowny etap planowa­nia, z konkret­nymi zada­ni­ami i sposobami wdraża­nia. Sko­rzys­taj więc z pewności, jaką gwaran­tuje skuteczna analityka!

Klient nasz Pan

W anal­izie, najważniejszym etapem jest poz­nanie klienta. Wszys­tko to możliwe jest dzięki narzędziom anal­i­ty­cznym, pod­pię­tym do naszej strony. Powin­niśmy pozyskać infor­ma­cje na temat jego pref­er­encji, dzi­ałań w Internecie, a także sposobu dokony­wa­nia zakupów. Zwróć też uwagę, gdzie użytkownik Inter­netu szuka infor­ma­cji na dany temat. Wyszuki­wanie to wbrew pozorom nie tylko Google, ale także Youtube, blogi, por­tale społecznoś­ciowe, inne kanały social media. Załóżmy, że prowadzisz restau­rację. Nasi potenc­jalni klienci często szukają infor­ma­cji kuli­narnych na Youtubie, na przykład: jak przyrządzić piec­zonego łososia w sosie cytrynowym? Może warto zareklam­ować się na tym kanale i zaprosić użytkown­ików Youtube’a do naszej restau­racji, gdzie nie tylko zjedzą pyszną rybę, ale również odpoczną i spędzą radośnie czas z najbliższymi? Kanałów, w których potenc­jalni klienci szukają infor­ma­cji jest naprawdę całe mnóstwo. Nie bagatelizu­jmy żad­nego z nich i dos­to­su­jmy je do rodzaju, prowad­zonej przez nas działalności.

Mon­i­toruj konkurencje

Mon­i­tor­ing mediów to potęga dzi­ałań inter­ne­towych 21. wieku! Nie szczędźmy na to budżetu i pamię­ta­jmy, że anal­iza nie może trwać kilku dni, lecz miesiąc, lub nawet więcej. Należy uru­chomić narzędzia wyszuku­jące wszys­tko to, co się pisze na dane słowa kluc­zowe i przede wszys­tkim gdzie się ów treści pub­likuje. Poz­woli to nam w łatwy sposób zdefin­iować naszych odbior­ców (pamię­taj, że im więcej wiesz o swoim potenc­jal­nym klien­cie, tym lep­iej dla Two­jego przed­siębiorstwa) i zobaczyć jakich wzor­ców sprzedażowych uży­wają konkuren­cyjne firmy. Na pod­stawie słów kluc­zowych, które wybral­iśmy typu­jemy konkurencję, której dzi­ała­nia w Internecie są najbardziej efek­ty­wne i przynoszą zysk. Anal­izu­jemy ich strony inter­ne­towe i wyświ­etle­nia, co poz­woli nam prze­jąć od nich najlep­sze i sprawd­zone już rozwiąza­nia. Dwa najpop­u­larniejsze i najlep­sze narzędzia do mon­i­torowa­nia mediów elek­tron­icznych to BRAND24 i Sen­tiOne 

Co dalej?

Gdy przeprowadzil­iśmy już grun­towną anal­izę w opar­ciu o mon­i­tor­ing mediów i konkurencji, a także poz­nal­iśmy już pro­fil klienta, powin­niśmy zas­tanowić się nad pro­jek­towaniem rozwiązań dla naszej kam­panii. Pamię­ta­jmy, że jeżeli nasza strona nie jest gotowa do pozyski­wa­nia klien­tów, to powin­niśmy stworzyć efek­ty­wny Land­ing Page. To bardzo proste rozwiązanie, które poz­woli Ci w krótkim cza­sie zop­ty­mal­i­zować zyski. Na tym etapie, to wszys­tkie dzi­ała­nia które możemy zas­tosować. Planowanie kam­panii i wstępna anal­i­tyka, która prowad­zona jest kon­sek­went­nie i świadomie, dostar­cza dzi­ałowi obsługi klienta potenc­jal­nych klien­tów, których należy dobrze i kom­pe­tent­nie obsłużyć. To, co dział obsługi klienta zrobi/ zasugeruje klien­towi wpływa na dal­szy pro­ces zakupu, a w koń­cowym efek­cie – wielkość Two­jego zysku. Każdego użytkown­ika, który dzięki naszym dzi­ałan­iom anal­i­ty­cznym jest doprowad­zony do tego etapu kam­panii, powin­niśmy postrze­gać jako nasz sukces, wypły­wa­jący z dobrze zas­tosowanej anal­i­tyki, już na etapie planowa­nia kam­panii marketingowej.

Jeżeli będziecie zain­tere­sowani rozwinię­ciem tem­atu, doborem narzędzi i sposobem wdraża­nia strate­gii mar­ketingowej – koniecznie daj­cie znać w komentarzach.

O autorze

Wojciech Widzicki
Managing Director Widzicki.com, mózg operacyjny wszystkich projektów. Od 15 lat wspiera działania e–biznesowe na polskim i zagranicznym rynku. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym, ustalaniu strategii, a także wdrażaniu nowych narzędzi marketingu internetowego.

Zostaw komentarz