Programy do robienia prezentacji — koniec z Power Pointem

Programy do robienia prezentacji — koniec z Power Pointem

Pow­er­point to prosty sposób na zilus­trowanie swo­jej prezen­tacji przed więk­szą grupą odbior­ców. Znamy go wszyscy, uży­wamy od cza­sów szkol­nych, a szablony, rozmieszcze­nie sekcji, czy efekty spec­jalne nikogo z nas już spec­jal­nie nie zaskakują. Jeśli cenisz sobie kreaty­wność i niesz­ablonowe myśle­nie, a także chcesz by Twoja prezen­tacja była naprawdę nieza­pom­ni­ana – skończ z Power Pointem. Przed­staw­iamy trzy, najlep­sze pro­gramy do robi­enia prezen­tacji – alter­natywy dla Power Pointa, dzięki którym Twoje wys­tąpi­e­nie będzie intere­su­jące, efek­ty­wne i sty­lowo zilustrowane. 

PREZI

PREZI możemy tworzyć tak zwane prezen­tacje lin­earne. To bardzo ciekawy efekt, pole­ga­jący na tym, że wszys­tkie sla­jdy są tak naprawdę częś­cią jed­nej, głównej plan­szy. Na niej, sla­jdy możemy dowol­nie układać, odpowiadamy również za kole­jność wyświ­et­la­nia. Na prezen­tac­jachPREZI można umieszczać grafiki, filmy, ilus­tracje, wykresy. Ich wielkość, ksz­tałt, a także forma zaprezen­towa­nia zależy od fan­tazji użytkown­ika pro­gramu. To bardzo dobry sposób na przed­staw­ie­nie nowych kreaty­wnych pro­duk­tów i pomysłów. Dla osób uczą­cych się i stu­den­tów PREZIjest całkowicie dar­mowy. Pozostali, po 30 dni­ach prób­nych, muszą za pro­gram zapłacić ( od ok.  5 $ — 13 $ za miesiąc).

Przykład­owa prezentacja:

VUVOX

Pro­gramy do robi­enia prezen­tacji są zazwyczaj płatne. W przy­padku pro­gramu VUVOX sprawa ma się inaczej. Już dziś możesz zro­bić niesz­ablonową prezen­tację, która przy­pom­ina inter­ak­ty­wny kolaż całkowicie za darmo. Prezen­tacje twor­zone w VUVOX są bardzo intere­su­jące – pro­gram posi­ada wiele opcji, efek­tów spec­jal­nych i graficznych. Doskonale nadaje się do ukazy­wa­nia pro­cesu roz­woju jakiegoś zjawiska, planowa­nia dzi­ałań, lub przewidy­wa­nia trendów w danej dziedzinie. Na koniec powtórzę najważniejsze: pro­gram jest całkowicie darmowy.

Przykład­owa prezentacja:

SLIDES.COM

Narzędzie dar­mowe, ale na nasze prezen­tacje, do wyko­rzys­ta­nia mamy 250Mb do zapisa­nia w chmurze. Wszys­tkie prezen­tacje są też dostępne pub­licznie. I to jedyne ograniczenia, jakie nakłada na nas — Slides.com. Teraz, pozostaje tylko przy­jemne użytkowanie. Slides.com posi­ada  bardzo sty­lowe ani­macje prze­jść pomiędzy sla­j­dami, ładne palety kolorów i możli­wość naw­igowa­nia prezen­tacją z dowol­nego urządzenia z ekranem dotykowym.

 Przykład­owa prezen­tacja na SLIDES.COM

Jeśli więc dość już masz typowych rozwiązań Power Pointa – zapoz­naj się z wybranymi przez ekspertów Widzicki.com aplikac­jami. Te trzy pro­gramy do prezen­tacji zaskoczą Twoich współpra­cown­ików i klien­tów. Nie musisz ich ścią­gać, wystar­czy dostęp do Inter­netu i krótkie logowanie. Już dziś stwórz swoją najlep­szą prezen­tację. Do dzieła!

O autorze

Marta Jundziłł
Pisze na każdy temat, zawsze i wszędzie. Przygotowuje oferty, wymyśla skuteczne hasła reklamowe, dba o treści na stronach internetowych. Sprzeciwia się wszelkim formom sztampy. Praca z nią to podróż do krainy kreatywności. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Gdańskim, stale aktualizuje swoje wiadomości, inspirując przy tym współpracowników. Orędowniczka poprawnej polszczyzny. Dzięki niej uwierzysz w potęgę słowa.

Zostaw komentarz