Reklama Adwords — którą reklamę wybrać?

Reklama Adwords — którą reklamę wybrać?

Gdzie szukasz definicji słowa impon­der­abilia?  Gdzie sprawdzisz znacze­nie ang­iel­skiego scrump­tious? Z kim kon­sul­tu­jesz pier­wsze objawy, nad­chodzącej choroby? To oczy­wiste –  Z najwięk­szą wyszuki­warką inter­ne­tową na świecie – Google. Obec­nie ludzie uży­wają Google abso­lut­nie do wszys­tkiego. Również do zakupów.

CZYM JEST AdWords?

AdWords to tech­nika reklam­owa, na miarę XXI wieku. Jest to sys­tem pro­mowa­nia pro­duk­tów, pole­ga­jący na wyświ­et­la­niu reklam Two­jej firmy w wyszuki­warce Google i jej sieci­ach part­ner­s­kich (tak zwane sieci reklam­owe Google). Dzięki umiejęt­nemu prowadze­niu kam­panii AdWords możesz dotrzeć do ponad 95% inter­nautów w Polsce. To chyba dobry wynik?

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ KAMPANIĘ ADWORDS:

Google AdWords ofer­uje cztery rodzaje prowad­zonej przez Ciebie kam­panii reklam­owej. Możesz zde­cy­dować się na jedną z nich, lub dla wzmoc­nienia skuteczności zas­tosować wszystkie.

RODZAJE KAMPANII AdWords:

Reklama Adwords tek­stowa – proste rozwiąza­nia, to najlep­sze rozwiązania

Najbardziej pod­sta­wowy typ kam­panii reklam­owej AdWords. To po prostu ogłosze­nie zaw­ier­a­jące link do Two­jej strony. Po wpisa­niu prostego hasła w wyszuki­warce Google za sprawą odpowied­nich słów kluczy, wyświ­etli się strona Two­jego przedsiębiorstwa.

Przykład:

teeeeedr

Reklama Adwords pro­duk­towa PLA —  przez gałki oczne, do serca

Ponad 90% ludzi to tak zwani „wzrokowcy”. W mar­ketingu, grzechem jest tego nie wyko­rzys­tać. Reklama Adwords, pro­duk­towa (PLA – Prod­uct List­ing Ads) zaw­iera zdję­cie pro­duktu, jego nazwę, cenę i odnośnik do strony inter­ne­towej. Inter­nauta jest kierowany bezpośred­nio na stronę konkret­nego artykułu.

Przykład:

gra-1024x574

* Reklama Adwords graficzna Dis­play – niekoniecznie ulu­biona, ale piekiel­nie skuteczna

Reklama graficzna Dis­play towarzyszy nam przy każdej wiz­y­cie w sieci. Pod­czas czy­ta­nia artykułów, porad­ników, blogów, a nawet scrol­lowa­nia face­booka, to właśnie reklama Dis­play wyświ­etla się nad, pod, z boku, lub nawet w środku tek­stu. Reklamy graficzne AdWords mogą mieć różne rozmi­ary i ksz­tałty. Wszys­tkie para­me­try zależą wyłącznie od kreaty­wności nadawcy.

Przykład:

ds

*Remar­ket­ing, czyli „Halo, halo! Prze­cież mnie potrzebujesz!”

Wytr­wałość to cenna cecha. Możesz się nią wykazać, również w mar­ketingu inter­ne­towym. Jeśli klient odwiedził Twoją stronę, ale nie dokonał zakupu – nic stra­conego! Możesz mu w łatwy sposób przy­pom­nieć o swo­jej bezkonkuren­cyjnej ofer­cie. Remar­ket­ing umożli­wia pokazy­wanie reklam graficznych, osobom potenc­jal­nie zain­tere­sowanym Twoimi pro­duk­tami – wyświ­etla reklamy użytkown­ikom, którzy już odwiedzili Twoja witrynę.

Przykład:

Reklama Adwords to także remarketing

remarketing-1024x574

Co, dla kogo?

Wybór kam­panii Google Adwords zależy oczy­wiś­cie od rodzaju sprzedawanego pro­duktu lub usługi, ale także od celu jaki chcemy osiągnąć. Jeśli zależy nam na wypro­mowa­niu marki i zwięk­sze­niu rozpoz­nawal­ności naszej firmy powin­niśmy skupić się na reklamie dis­play­owej. Jeśli nato­mi­ast, chcemy sprzedać konkretny pro­dukt, to przyda się reklama graficzna, przekierowu­jąca bezpośred­nio na stronę danej oferty. Do zwięk­szenia ruchu na stronie wystar­czy nato­mi­ast zwykła reklama tek­stowa. Oczy­wiś­cie nasilony efekt osiąg­niemy sto­su­jąc wszys­tkie z wymienionych reklam Google Adwords. Wybór należy do Ciebie. Na którą opcję się zdecydujesz?

Źródło: Google Adwords

O korzyś­ci­ach, płyną­cych ze stosowa­nia Google Adwords przeczy­tasz tutaj: KILKA SŁÓW O KORZYŚCIACH Z KAMPANII ADWORDS

O autorze

Marta Jundziłł
Pisze na każdy temat, zawsze i wszędzie. Przygotowuje oferty, wymyśla skuteczne hasła reklamowe, dba o treści na stronach internetowych. Sprzeciwia się wszelkim formom sztampy. Praca z nią to podróż do krainy kreatywności. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Gdańskim, stale aktualizuje swoje wiadomości, inspirując przy tym współpracowników. Orędowniczka poprawnej polszczyzny. Dzięki niej uwierzysz w potęgę słowa.

Zostaw komentarz