Reklamy w Gmail — zwiększ swoją sprzedaż

Reklamy w Gmail — zwiększ swoją sprzedaż

Wzrost spędza­nia czasu użytkown­ików na Two­jej wit­rynie o 25%, wzrost odwiedzin Two­jej wit­ryny o ponad 30 %, wzrost liczby wyświ­etleń stron pod­czas jed­nych odwiedzin Two­jej wit­ryny o 20%. Takie efekty może przynieść reklama Adwords kierowana na Gmaila. Doty­chczas reklamy w Gmail, dostępne były tylko dla nielicznych reklam­odaw­ców, od wrześ­nia nato­mi­ast z usługi tej korzys­tać możemy wszyscy.

Adwords od kilku lat współpracuje z reklam­odaw­cami, aby rozsz­erzyć ren­towność ich dzi­ałań mar­ketingowych i zwięk­szyć zyski  z reklam naty­wnych. Reklamy naty­wne to w wielkim skró­cie forma niea­gresy­wnej reklamy, która nie den­er­wuje użytkown­ika, wtapia się w inter­ne­towe otocze­nie, nie jest krzyk­liwa, a  użytkownik nie musi się spec­jal­nie napocić by ją wyłączyć, lub ominąć. Według licznych badań mar­ketingowych, to właśnie reklama naty­wna jest najskuteczniejszą formą kon­taktu z potenc­jal­nym klientem.

Emaile są obec­nie najpop­u­larniejszą formą komu­nikacji niewer­bal­nej. Każdy z nas codzi­en­nie sprawdza pocztę mailową, czyta i chłonie tysiące infor­ma­cji. Pomysłem wprost genial­nym jest więc stworze­nie mailowej reklamy naty­wnej, która zain­tere­suje użytkown­ika i da mu wybór: chce, lub nie chcę czy­tać danej oferty. Doty­chczas w mailowej zakładce oferty, tylko nieliczni mogli prezen­tować swoje usługi w formie reklamy naty­wnej. Dlat­ego też nowy pomysł Adwords, by reklamy w Gmail dostępna były dla wszys­t­kich użytkown­ików Google Adwords  jest tak bardzo wywro­towy i korzystny dla każdego przedsiębiorcy!

355b160e-300x199Od teraz reklam­odawcy mogą sami zarządzać rekla­mami kierowanymi na skrzynki odbior­cze Gmail swoich klien­tów. Aby to zro­bić, należy utworzyć kam­panię w sieci reklam­owej, a potem wybrać for­mat reklamy w Gmail, w galerii reklam. Taka reklama składa się z dwóch ele­men­tów: reklamy zwiniętej, która wyświ­etla się tak jak zwykły mail, którego treść odczy­tamy dopiero po rozwinię­ciu reklamy; a także z reklamy rozwiniętej która jest rozsz­erze­niem reklamy zwiniętej. To właśnie jest reklama naty­wna, która zaj­muje całą stronę i demon­struje ofertę danej firmy.

Aby dowiedzieć się więcej o tworze­niu swo­jej pier­wszej reklamy w Gmail, udaj się do źródła: https://support.google.com/adwords/answer/6105478

O autorze

Marta Jundziłł
Pisze na każdy temat, zawsze i wszędzie. Przygotowuje oferty, wymyśla skuteczne hasła reklamowe, dba o treści na stronach internetowych. Sprzeciwia się wszelkim formom sztampy. Praca z nią to podróż do krainy kreatywności. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Gdańskim, stale aktualizuje swoje wiadomości, inspirując przy tym współpracowników. Orędowniczka poprawnej polszczyzny. Dzięki niej uwierzysz w potęgę słowa.

Zostaw komentarz