Remarketing – przypomnij klientowi o swojej ofercie

Remarketing – przypomnij klientowi o swojej ofercie

Jeśli nie udało Ci się wejść drzwiami, spróbuj oknem. Deter­mi­nacja to prze­cież pod­sta­wowa cecha dobrego przed­siębiorcy. W mar­ketingu inter­ne­towym aby uzyskać sukces, musisz dzi­ałać kon­sek­went­nie. Jeśli więc, ktoś oglą­dał Twoją ofertę / Twój pro­dukt, ale nie zde­cy­dował się na zakup — przy­pom­nij mu o tym, czego potrze­buje. Ponownie zademon­struj, co masz do zaofer­owa­nia. Poz­woli Ci na to remar­ket­ing – sprawnie prowad­zony może zdzi­ałać cuda i zwięk­szyć liczbę Twoich klien­tów. O to krótki prze­wod­nik, który w 3 punk­tach doprowadzi Cię do skutecznego remarketingu.

Google Adwords posi­ada kilka rodza­jów prowad­zonych kam­panii, wśród nich bardzo pop­u­larny remar­ket­ing, który jest opcją dla świadomych i kon­sek­went­nych przed­siębior­ców. To nic innego, jak pow­tarzanie przekazu reklam­owego klien­tom, którzy odwiedzili już stronę Two­jej firmy. Są więc potenc­jal­nie zain­tere­sowani pro­duk­tem, ale coś odwiodło ich od zakupu. Dlaczego by więc nie przy­pom­nieć im o atu­tach Two­jej oferty?

Remar­ket­ing w 5 zdaniach

Użytkownik po wejś­ciu na stronę inter­ne­tową Two­jego pro­duktu, pozostawia po sobie ślad. Za pomocą plików cook­ies w przeglą­darce, Google Adwords zapamię­tuje kiedy i jaką stronę oglą­dał Twój potenc­jalny klient. Dzięki temu, użytkownik nawet po opuszcze­niu strony inter­ne­towej Two­jej firmy ma sty­czność z ofer­owanym pro­duk­tem: W sieci reklam­owej Adsense plik cook­ies uruchamia wyświ­etle­nie danej reklamy, na dowol­nej stronie odwiedzanej przez potenc­jal­nego klienta. Reklama przy­pom­ina o pro­duk­cie, użytkownik ponownie wchodzi na stronę i dokonuje zakupu.

Gdzie odbiorcy remar­ketingu będą widzieć Twoje reklamy?

To nic innego jak lista plików Cook­ies, lub mobil­nych iden­ty­fika­torów wyświ­et­la­nia reklam charak­teryzu­ją­cych użytkown­ików zain­tere­sowanych Twoimi rekla­mami. Ale to nie wszys­tko. Można posunąć się o krok dalej. Twoja reklama może się wyświ­et­lać również w wyszuki­warce Google. Dzięki funkcji list remar­ketingowych dla reklam w wyszuki­warce możesz tworzyć reklamy, dobierać słowa kluc­zowe i usta­lać stawki, wiedząc, że dany użytkownik zna już Twoją witrynę.

Jak stworzyć listę remarketingową?

Przed wyświ­et­laniem reklam potenc­jal­nym klien­tom z listy remar­ketingowej na wszys­tkie swoje strony inter­ne­towe musisz wkleić Tag remar­ketingowy. To frag­ment kodu, który rejestruje użytkown­ików, którzy odwiedzili Twoją stronę. Poniżej krótki filmik na temat tego, jak dodać Tag remar­ketingowy do naszej witryny.

https://www.youtube.com/watch?t=4&v=ztwaSbUZ6ok

Gdy do naszej strony dodal­iśmy już Tag remar­ketingowy, możemy tworzyć dowolne grupy odbior­ców remar­ketingu,  a następ­nie wyświ­et­lać im reklamy skierowane bezpośred­nio do nich. Sam decy­du­jesz o kry­te­ri­ach w tworze­niu listy odbior­ców. Gdy masz już grupę odbior­ców w Google Ana­lyt­ics możesz jej uży­wać w kam­pa­ni­ach Google Adwords. Możesz też stworzyć nową grupę odbior­ców. Poniżej najbardziej pop­u­larne grupy odbiorców.

Kry­te­ria odbiorcówRodzaj reklamy
Użytkown­icy, którzy wyświ­etlili strony ze szczegółami pro­duktu, ale nie dodali pro­duktu do koszyka.Reklamy pro­duk­tów, które nie zostały dodane do koszyka
Użytkown­icy, którzy dodali pro­dukty do koszyka, ale nie dokończyli transakcjiReklamy z kodem raba­towym na pro­dukty dodane do koszyka
Użytkown­icy, którzy kupili pro­dukty X i YReklamy pow­iązanego pro­duktu Z

Źródło: https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=pl

Po spełnie­niu powyższych kry­ter­iów, rodzaj reklamy automaty­cznie dopa­sowuje się do danego klienta. Wów­czas, przy otworze­niu nowej strony, nasza reklama wyświ­etli się konkret­nemu odbiorcy, ze zdefin­iowanej przez nas grupy.

Zain­tere­sowała Cię remar­ket­ing? Poczy­taj więcej o tym jak go wdrożyć, na stronie:https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=pl

O autorze

Marta Jundziłł
Pisze na każdy temat, zawsze i wszędzie. Przygotowuje oferty, wymyśla skuteczne hasła reklamowe, dba o treści na stronach internetowych. Sprzeciwia się wszelkim formom sztampy. Praca z nią to podróż do krainy kreatywności. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Gdańskim, stale aktualizuje swoje wiadomości, inspirując przy tym współpracowników. Orędowniczka poprawnej polszczyzny. Dzięki niej uwierzysz w potęgę słowa.

Zostaw komentarz