Zmiany na Facebooku!

Zmiany na Facebooku!

Od 08.10.2015 najwięk­szy por­tal społecznoś­ciowy wprowadza zmi­any na Face­booku dla mar­keterów. Aktu­al­iza­cja  sys­temu APIdo wer­sji 2.4 niesie ze sobą wiele udo­god­nień i ułatwień w zarządza­niu kam­pa­ni­ami  inter­ne­towymi na Face­booku. Użytkown­icy por­talu również wyjdą na tym na plus. Wycią­ganie potrzeb­nych infor­ma­cji z reklam, a także dostęp do intere­su­ją­cych nas pro­duk­tów i usług od teraz będą dużo bardziej prze­jrzyste. Wilk syty i owca cała. Brawo Facebook!

Pod­sta­wową zmi­aną jest wyko­rzysty­wanie danych na pod­stawie kliknię­cia użytkown­ików w przy­cisk Lubię to. Targe­towane na tej pod­stawie reklamy będą bardziej sper­son­al­i­zowane i dopa­sowane do pro­filu danego użytkown­ika.  Zas­tosowanie takie algo­rytmu sprawi, że reklamy otrzymy­wane przez użytkown­ika na jego konto zależeć będą od tego, jakie strony usłu­go­daw­ców, marek, przed­siębior­ców pol­u­bił on w trak­cie korzys­ta­nia z serwisu.

238_1

David Zel­niker, współpracu­jący z Face­book­iem prod­uct man­ager firmy Ken­shoo oprócz zmian doty­czą­cych targe­towa­nia reklam, w nad­chodzą­cych aktu­al­iza­c­jach widzi trans­par­ent­ność i szansę dla reklam­odaw­ców. Od teraz licy­tacje i pro­cesy opty­mal­iza­cji reklam będą znacznie prost­sze w obsłudze i mon­i­torowa­niu. Cele kam­panii będą wyświ­et­lone w polu „Opti­mize for”.

Kole­jną zmi­aną jest automaty­czne wprowadze­nie zmian doty­czą­cych rozliczeń CPC (Cost Per Click). Zgod­nie z  aktu­al­iza­cją sys­temu rozliczeń CPC właś­ci­ciele reklam, będą pła­cili Face­bookowi jedynie za prze­jś­cia na swoje strony zewnętrzne, prze­jś­cia przez opcję „Kup Teraz”, insta­lację konkret­nej aplikacji i wyświ­etle­nie reklamy video. To wyraźnie rozdzieli inter­akcje społecznoś­ciową i bezmyślne klikanie, lajkowanie od kliknięć znaczą­cych, tj. tych prowadzą­cych na strony zewnętrzne. Dzięki temu marki będą w więk­szej mierze kon­trolować swoje kam­panie reklam­owe, a co ważniejsze – budżety reklam­owe. Eksperci wyrokują, że wprowadze­nie rozliczeń CPC zwięk­szy kreaty­wność pub­likowanych reklam. Przed­siębiorcy będą musieli dużo bardziej postarać się, aby zachę­cić użytkown­ika do prze­jś­cia na stronę zewnętrzną. Związane jest to z więk­szym zaan­gażowaniem cza­sowym w tworze­nie reklam. A jak wiadomo – czas to pieniądz.

girl-925470_640-300x200Wprowadzone zmi­any na Face­booku, jak to zwykle bywa — mają zarówno swoich zwolen­ników jak i prze­ci­wników. Czy przyjmą się na grun­cie pol­skiej branży e-commerce? – odpowiedź przyniesie czas. Pewne jest jedno – Face­book cały czas aktu­al­izuje, zmienia i pracuje nad tym, aby utrzy­mać swoją pier­ws­zoligową pozy­cję w medi­ach społecznościowych.

O autorze

Marta Jundziłł
Pisze na każdy temat, zawsze i wszędzie. Przygotowuje oferty, wymyśla skuteczne hasła reklamowe, dba o treści na stronach internetowych. Sprzeciwia się wszelkim formom sztampy. Praca z nią to podróż do krainy kreatywności. Studiuje Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Gdańskim, stale aktualizuje swoje wiadomości, inspirując przy tym współpracowników. Orędowniczka poprawnej polszczyzny. Dzięki niej uwierzysz w potęgę słowa.

Zostaw komentarz